Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Magdaléna Radostová

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb
  prodávajícího, kterým je Magdaléna Radostová , s místem podnikání Pod Petřinami 13/24, 162 00
  Praha 6, IČ 43688764, Spisová značka SZ MCP6 078003/2012/25168: vedená na živnostenském
  úřadě Městské části Praha 6.
  1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále
  také „zákazník“).
  1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své
  podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským
  zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
  1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej
  produktů prodávajícího na webových stránkách www.magdaradostova.com
 2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, je uvedena na vybrané webové
  stránce prodávajícího. Ceny jsou uvedeny s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na
  objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována
  na webovém rozhraní.
  2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží
  nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném
  způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu.
  2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až
  po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto
  momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní
  smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil
  s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je
  vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající
  vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
  2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu
  objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně
  opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
  2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen
  v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného
  splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
  2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se
  zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je
  prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.
  2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho
  převzetím.
 3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY
  3.1. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena ebooku, knihy nebo jiného
  produktu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena
  akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. V případě
  ebooku (elektronická kniha) nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho
  dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko
  „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.
  3.2. U knihy Vietnam s vůní koriandru je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady
  spojené s jejím balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním
  formuláři, je-li prodávajícím účtována.
  3.3.Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní
  prodávajícího. Cena je uvedena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním
  formuláři.
  3.4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad –
  fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem
  daně z přidané hodnoty.
  ZPŮSOB ÚHRADY
  3.5. Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny):
  pokyny k platbě, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte
  uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a vybrané zboží co nejdříve
  dodáno.
  3.6. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi
  výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.
  3.7. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí
  objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě na
  faktuře, není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn
  okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. DODACÍ PODMÍNKY
  4.1. V případě KNIH prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy E-balíkem
  společnosti GLS dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů
  od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění
  dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.
  4.2. ZPŮSOB DODÁNÍ EBOOKU. Ebook ve formátu .pdf bude zaslán po uhrazení kupní ceny na
  vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě
  adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.
  4.3. Délka dodací lhůty pokud je platba prováděna běžným bankovním převodem, bude ebook dodán
  nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.
  4.4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové
  vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf
 5. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTI
  S HARDVAREM A SOFTWAREM
  5.1. Digitální obsah (ebook) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu,
  případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné
  funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat
  s dokumenty ve formátu pdf. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou
  zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí ebooku je nezbytné, abyste byli připojeni k síti
  internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě
  nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě
  dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být
  aktualizovány bez předchozího upozornění.
 6. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
  6.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní
  potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
  Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
  uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou
  odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
  6.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává ( knihy, E-booky) včetně
  jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo
  poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo
  užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá
  prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  7.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
  Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
  právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání
  důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
  7.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:
   Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle
  o odstoupení od smlouvy.
   Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze
  v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
 8. Oznámení o odstoupení od smlouvy
 9. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
 10. Oznamuji/oznamujeme (), že tímto odstupuji/odstupujeme () od smlouvy o nákupu tohoto
  zboží (*)
 11. Datum objednání ()/datum obdržení ()
 12. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 13. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 14. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 15. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
   Odešlete formulář prosím emailem na sradosti@magdaradostova.com spolu s uvedením čísla
  objednávky, jména a data nákupu.
   Knihu (y) doručte zpět na vlastní náklad na adresu Magdaléna Radostová, Pod Petřinami 13/24, 162
  00 Praha 6 a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
   Knihy, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním
  neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s
  kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
   Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: sradosti@magdaradostova.com
  písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše,
  vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového
  dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka
  bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.
  7.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
  Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá
  strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této
  smlouvy považuje:
   prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době
  splatnosti;
   porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.
 16. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
  8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv
  z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
  1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  8.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí
  není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
  odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
  8.3.Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však
  do dvou let od převzetí zboží.
  8.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese sradosti@magdaradostova.com .Součástí
  reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace
  budete informováni emailem.
  8.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to
  povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit
  požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení
  od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  8.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
  reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
  8.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím
  o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného
  opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou
  vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému
  internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online
  produktu, které není schopen ovlivnit.
 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.
 18. 1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností
  spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru
 19. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení
  sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě
  a nestrannosti řízení.
 20. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní
  inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky
  a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu,
  poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních
  předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č.
  64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).
 21. Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému
  sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle
  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti
  k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz .
  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou
  komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 22. 2 Účinnost
 23. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2021. Informace jsou sdělovány
  prostřednictvím webových stránek www.magdaradostova.com popřípadě dalšími
  informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto
  obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových
  stránkách www.magdaradostova.com a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se
  vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
error: Content is protected !!
Přejít nahoru